Kampüs Hayatı ve Temel Tasarım Süreci

Campus Life and Basic Design Process

and | Mayıs 2019


Bilkent Üniversitesi’nde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde ilk dönemimi okuyor olsam da aldığım stüdyo dersleri sonucunda insan elinden ve zihninden çıkmış yapılara veya eşyalara bakışımın değiştiğini söyleyebilirim. Tasarımın kurallara bağlı olması öğrendiğim ilk şey oldu. Bir kağıda o kağıdı ikiye bölecek bir çizgi çizmemle başladı ilk dönemim. O çizdiğim çizginin bile bir amaca hizmet etmesi gerekiyordu. Sonrasında aldığım doku, desen ve organizasyon dersleriyle çizdiğim o basit çizginin kağıt için neler ifade edebildiğini daha iyi görmüş oldum. Okulun yapısında ilk çizgileri gördüm, ardından desenleri, sonrasında dokuları ve bunların hepsinin bir araya gelmesini sağlayan organizasyon biçimlerini. Kısacası tasarım ilkelerinin temellerini görmüş oldum.

Even though I am only studying my first semester at Bilkent University in the Department of Interior Architecture and Environmental Design, I can say that as a result of the studio courses that I took, my view on man-made structures or objects that are works of the human mind has changed. The first thing I learned was that the design depended on rules. My first semester started with drawing a line that divided a piece of paper in half. Even the line that I drew was supposed to serve a purpose. After taking texture, pattern and organization courses, I better understood what that simple line I drew meant for the paper. I first saw the lines in the structure of the school, then the patterns, then the textures and the forms of organizations that brought them all together. In short, I saw the basics of design principles.

Organizasyon Biçimi:

Organization Format:

Bilkent Üniversitesi’nin Merkez Kampüsü’nde gözüme çarpan belirli noktaların birleşimiyle sağlanan doğrusal organizasyon oldu. İhsan Doğramacı heykelinden başlayan bu noktalar kendini bir sonraki aşamada meydanda bulunan havuz ile gösterdi. En sonunda ise FF Binası ile biten bu düzlem birbirine bağlı olmanın sonucu olarak bir yol haritası oluşturdu.

The linear organization that combines certain points at the Main Campus of Bilkent University caught my attention. These points, which started from the statue of İhsan Doğramacı, continue to the pool on the square. In the end, these points, which extend along the FF Building, form a road map as a result of being connected to each other.

Rastladığım ve ilgimi çeken bir başka organizasyon biçimi ise binaların birbirine yakınlığı ve geometrik benzerliğiyle sağlanmış kümesel organizasyon biçimi. FA, FB, FC ve FD binalarının birbirine olan yakınlığı ve bağlantısı bu organizasyon sisteminin güzel bir örneği olarak çıkıyor karşımıza. Bir başka örneği S Binası’nın havuz ile kümeleşmesinde görebilmek mümkün.

Another form of organization that I find interesting is the generic organization format provided with its proximity and geometric similarity between the buildings. The proximity and link of FA, FB, FC and FD buildings to each other is a good example of this organization system. It is possible to see another example in the clustering of S Building by the pool.

Desen:

Pattern:

Okulda daha önce fark etmediğim fakat yeni yeni gözüme çarpan noktalardan biri de okulda desen kullanımı. Desen kullanımına en güzel örnekleri ise kaldırım taşlarının düzeninde, pencerelerin konumlandırılmasında veya sınıfların yerleştirilme düzeninde görebiliriz. Bir binaya girdiğinizde sınıfları, stüdyoları veya dinlenme alanlarını görürsünüz. Binanın devam eden katlarını gezdikçe bu alanların konumlandırılmasının tekrar edişini fark edersiniz. Bu devamlılık bizlere desenin günlük hayatta kullanımını ifade eder.

One of the things that I didn’t realize at school before is the use of patterns in school. The best examples of the use of patterns in the layout of paving stones, windows the positioning and placement of classes. When you enter a building, you’ll see classes, studios, or recreation areas. You will notice the repetition of the positioning of these areas as you walk through the other floors of the building. This continuity refers to the use of the pattern in daily life.

Doku:

Texture:

Merkez Kampüs’e yukarıdan baktığımızda görebiliriz ki sürekli tekrar eden merdivenler gözümüzde bir doku algısı yaratıyor. Aynı şekilde bu durum okulun birkaç bölgesinde farklı materyallerin bir arada kullanımı materyallerin bir diğerini öne çıkartmasıyla sağlanıyor. Dış yapları benzeyen V Binası’nın ve EE’nin Fen Fakültesi’nden apayrı bir dokuya sahip olması bu duruma örnek gösterilebilir.

When we look at the Main Campus from above,  the stairways create a repeating texture perception. In the same way, the combination of different materials in several parts of the school make other materials stand out. An example of this is the V Building and the EE, which resembles in terms of external structures, have a distinct texture compared to the Faculty of Science.

Hiyerarşi:

Hierarchy:

Binaların dikkat çekmesinde önemli bir role sahip olan hiyerarşi prensibi Bilkent Üniversitesi’nde en güzel FF Binası’nın büyüklüğü ve yanında kalanlarının ona göre daha küçük, daha kısa olmasıyla örnekleniyor. Yanında kalan yapılara göre çok daha büyük olması sayesinde tüm dikkatleri üzerine toplayabiliyor.

 Hierarchy principle plays an important role in buildings attracting attention. A good example would be FF building in Bilkent University which stand taller and bigger than other buildings around it. It is much bigger than the buildings next to it so that it can attract all the attention.

SON SINIF TASARIM STÜDYOSU DERSİ ÖĞRENCİSİ GÖZÜNDEN BİLKENT KAMPÜSÜ:

BİLKENT CAMPUS FROM SENIOR DESIGN STUDIO STUDENT’S PERSPECTIVE:

4 senelik kampüsü yaşantısından sonra temel ilkeler üzerinden kampüsü yorumlayıp böyle bir yazıya sığdırmak tabi ki mümkün değil. Her ne kadar bir noktadan sonra mekana adapte olup birçok şeyin farkında olamasak da aslında temel tasarım dersi aldığımız dönemde farkettiğimiz birçok önemli nokta var. Aynı başlıkları, farklı ilkelerle birleştirerek 4. Sınıf tasarım öğrencisi gözünden dinlemek eğitim sürecimizin nasıl olduğu hakkında fikir verebilir.

After 4 years of life in the Main Campus, obviously, it is not possible to evaluate the campus on the basic principles and fit it to such a paper. Although we become unaware of many things after getting used to the campus, there are many important points that we realize after taking the first basic design course. Integrating the same matters with different principles and seeing them from the point of view of a senior student can actually give an insight into our education life.

Organizasyon Biçimi:

Organization Form:

Organizasyon Biçimi: Organizasyon biçimi doğrusaldır fakat doğrusallığın yanında alt-mekanlar ve fonksiyonlarla birlikte başlı başına konudur. Her mekanında kendi içerisinde farklı bir organizasyon biçimi olabilir. Organizasyonun kendisi dolaşım alanlarını oluştururken binaların konumlandırılmasını buna bağlı kümeler şeklinde görebiliyoruz. İşletme Fakültesi’nin olduğu bina ana dolaşımın  hemen yanında yer alarak görsel olarak bir sınır tanımlamaktadır. MA Binası’nın şekli ana aksımızın doğrusal olmasından kaynaklıdır. Bunun yanında araçların kullandığı alan ile iletişim sağlayabilmek için MA Binası ve G Binası yatay düzlemde büyük alan kaplamaktadır.

The organizational form is linear, but along with many sub-spaces and functions, it should be taken as a whole separate matter. Every space may have a different organization system within itself. While the organization itself provides circulation, it is possible to observe the clusters due to the positioning of the buildings. By taking place right next to the main circulation, Faculty of Business Administration building defines a boundary in a visual way. The shape of the MA Building is a result of the main axis being linear. In addition, the MA Building and the G Building occupy a large area in order to ensure communication with the roads.

Desen/ Hiyerarşi:

Pattern / Hierarchy:

Desen/ Hiyerarşi:  Desen örneklerini kaldırımlarda görmek tabi ki mümkün fakat desenin daha sonra forma aktarıldığını fark ettiğiniz anda bütün kampüsün kendi içerisinde belli bir hiyerarşi oluşturduğunu da görüyorsunuz. Bu yüzden bu 2 başlığı birlikte inceleyeceğim. Her binanın dış kabuğundan tutun iç mekanlardaki sandalye konumlandırılmasına kadar her şeyde bir düzen görmek mümkündür. Deseni boyutlandırdığımızda mekanlara da fonksiyonlar eklendiğini farkedebiliriz.  Bu tanımlar kamusal, yarı-kamusal ve özel alanları kendi içerisinde oluşturuyor.  Ana organizasyon aksımızın kamusal alanları yani herkesin kullanabileceği alanları tanımlarken hemen yanındaki yeşil alanlar ya da bina önleri yarı-kamusal alanları tanımlamaya başlıyor. Bina önlerinde arkadaşlarımızla muhabbet ettiğimiz açık mekanlar desen çalışmalarımızın 3 boyutlu halinde hiyerarşinin göz önünde bulundurulduğu yerler olarak geçmektedir. Binaların içine adım attığımızda ise desen çalışmasında en çok önem verdiğimiz form neyse onu tanımlar oluyoruz. Bu önemli tanım ise özel alan olarak hizmet ederken hiyerarşide en önemli alanlar olarak tanımlanıyor. Bakıldığında işlevselliğin ders üzerine ilerlediği eğitim yapılarında bunu bulamamak zaten başarısız bir kampüs planını ortaya çıkarıyor. Tabi bu tanımların yani desen, form, işlevsellik, hiyerarşi  gibi ilkelerin hepsini binanın içerisinde ana mekân, fuayeler, derslikler, öğrencilerin kullanacağı alan, öğretmenlerin kullanacağı alan, servis alanları gibi devam ettirmek pek tabi mümkün.

It is possible to see the first pattern samples on the sidewalks, but when you transfer it into a form,  you realize the hierarchy that it creates. So I’m going to examine these 2 matters together. It is possible to see the pattern in everything from the outer shell of each building to the positioning of the chair in the interior. But when you transfer the design into 3D, you realize that you are defining a very important function among the buildings. These definitions begin to form within public, semi-public and private areas. The main organization axis defines the public areas that can be used by everyone, the grass area right next to it and, the front of the buildings which are semi-public areas. Outdoor areas where we chat with our friends in front of the buildings are the first step of hierarchy in our 3D design works. When we step into the buildings we define whatever form is the most important to the design work. This important definition serves as special areas and they are the most important areas of the hierarchy. Not being able to find this in schools on which the functionality is maintained through classes create an unsuccessful campus plan. It is possible to list principles like the main area, foyers, classrooms, the area used by the students, the area used by the teachers, the service areas in addition to design, form, functionality, hierarchy, service areas.

Doku:

Texture:

Doku: Doku oluşturmak için malzemeyi tanımlamak en doğru başlangıç olacaktır. Üstte geçtiği gibişe bunların hepsi birbirine bağlı yapılardır. Deseni pencere ve duvar ilişkisinde görmemizi sağlayan yani bize boşluk ve doluluk oranını veren aslında dokudur. Pencerenin cam olması, duvarların farklı renklerde olması bazen taş doku bazen sıva olması tüm kampüste genel olarak mekan tanımlamalarında büyük bir yardımcı, tasarımın ayrılmaz bir ilkesidir.

Defining the material in order to create the texture will be the most accurate start. As I’ve written above, they are all interconnected structures. What makes us see the pattern in the relationship between the window and the wall is the texture, which gives us space and fullness. The fact that the window is glass, the walls have different colors, their material sometimes having stone texture or sometimes plaster, is an indivisible principle of the design.

 

Grafiker/ Graphic Designer: Görkay Düzgün

Çeviri/ Translator: Yaren Sağlık

Yazımızı beğendiniz mi?

Diğer Yazılarımıza Göz Atmak İster Misiniz?